Masugi Masugi (23 = Tochigi), người dự kiến ??sẽ tham gia vào chiếc xe thứ 5 vào ngày cuối cùng của 9R đặc biệt, đã bị bỏ lỡ trong ngày.