Shiranui S (3 chiến thắng lớp, Shiba 1800 mét) đã giành được Escola phổ biến nhất (4, Nakauchi), người đã thắng 1 hoặc 5 lần chiến thắng.

Một con ngựa máu tốt với một con ngựa G1 làm anh em cùng cha khác mẹ và Sarakia với Đài tưởng niệm Arima thứ 2 trong 20 năm. Anh ta phát triển mạnh mẽ từ một vị trí tốt và giành được một sự khác biệt một số lượng lớn. Fukunaga J Racer trên yên cảm thấy khả năng, "Tôi có thể có một cuộc đua ngựa ở một vị trí tốt. Đó là một quá trình tăng trưởng, nhưng tôi cảm thấy tiềm năng và quy mô."