Vào ngày 14 tại Liên đoàn Phân khu thứ hai của Đức, AOI Tanaka của Dusseldorf đã tham gia Fullt, hai -2-2-2-2. (Chung)